PRIVACYVERKLARING

Educatieve Zorgboerderij Beverdijcken

 

EDUCATIEVE ZORGBOERDERIJ BEVERDIJCKEN PAST PRIVACYREGELS TOE VOLGENS DE NIEUWE WETGEVING

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verklaart educatieve zorgboerderij Beverdijcken dat wij persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier beheren. We voldoen in de behandeling van persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:

Educatieve zorgboerderij Beverdijcken verwerkt persoonsgegevens van cliënten, vrijwilligers en personeel omdat u gebruik maakt van onze diensten/dienstverband en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u ermee akkoord dat wij deze persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

 

BIJZONDERE OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:

Educatieve zorgboerderij Beverdijcken verwerkt enkel gegevens die van belang zijn om u/uw kind goed te begeleiden. Te denken valt aan de volgende bijzondere of gevoelige persoonsgegevens:
– Burgerservicenummer
– Gegevens die betrekking hebben op uw hulpvraag/de hulpvraag van uw kind.
Hierbij u kunt denken aan:
• Gegevens m.b.t. uw geestelijke en/of medische gezondheid/ de gezondheid van uw kind;
• Gegevens over familiaire relaties/ gezinssamenstelling;
• Gegevens over godsdienst/ levensovertuiging;
• Gegevens over opleidingen/ scholingen.

 

WAAROM WE DEZE GEGEVENS NODIG HEBBEN:

Educatieve zorgboerderij Beverdijcken verwerkt bovenstaande gegevens voor de volgende doelen:
– Het onderhouden van onderling contact;
– Het uitvoeren van passende begeleiding.
Educatieve zorgboerderij Beverdijcken verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

 

HOE LANG WE DEZE GEGEVENS BEWAREN:

Educatieve zorgboerderij Beverdijcken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan volgens de wet die op onze dienstverlening van toepassing is (Jeugdwet en/of WMO). De bewaartermijn is vanuit deze wet gesteld op 20 jaar.

 

DELEN MET ANDEREN

Educatieve zorgboerderij Beverdijcken deelt uw persoonsgegevens alleen met derden wanneer u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Al onze medewerkers hebben beroepsgeheim c.q. hebben een verklaring ondertekend waarin is vastgelegd dat zij vertrouwelijk omgaan met alle informatie die zij in het kader van hun (vrijwilligers)werk hebben ontvangen.

 

GEGEGVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@beverdijcken.nl. Educatieve zorgboerderij Beverdijcken zal uw mail zo snel mogelijk beantwoorden, maar reageert binnen twee weken op uw vraag/verzoek.

 

BEVEILIGING

Educatieve zorgboerderij Beverdijcken neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Jeroen Hoeks via jeroen@beverdijcken.nl. Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag.

 

WIJZIGINGEN

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. De hier getoonde versie is van december 2021.